Baptism & the Number 8 in Cebuano


MP3 Audio File

Cebuano transcription from Google


[Musika] ikaw amen Dili ko gusto nga buhaton kini nga sermon niini panahon tungod kay ako nakasiguro nga adunay mga butang nga ako nga mag moabut ngadto sa kahayag nga Wala ako makaila nga gusto ko tan-awa sa wala pa ko ibutang kini sa dapit apan alang sa nagkalainlain nga mga rason akong gihangyo si Daniel nga tugotan ako buhata kini nga presentasyon karon busa ako nga nagsulti kanimo gamay nga dili kompleto kini akong giputol gikan sa napulo ka bahin nga serye nga akong gipalambo kini adunay kalabutan sa Ang bautismo ug mao usab adunay kalabutan sa Pakigsaad sa Genesis 17 nga mao ang atong pagbasa sa kasulatan ug kami lang ang mosalom ngadto niini sa niini nga punto uban sa pagsabot nga kita kita pag-ila nga ang atong pagtawag mamahimo taliwala sa 144,000 naningkamot nga mahilakip sa 144,000 busa basahon nato ang pinadayag 14 1 pinaagi sa 5 ingon nga atong unang punto sa reperensya ug nakita nako ang pagpadayag 14: 1 pinaagi sa lima ug ako mitan-aw ug nakakita og usa ka karnero nga nagtindog ang Bukid sa Zion uban ug uban kaniya a gatusan ug kap-atan ug upat ka libo nga adunay gisulat ang ngalan sa iyang amahan mga agtang ug ako nakadungog usa ka tingog gikan langit ingon nga tingog sa daghang mga tubig ug ingon ang tingog sa bantog nga dalugdog ug ako nakadungog usa tingog sa mga manunugal nga nag-harro sa ilang mga alpa ug gikanta sila sama sa usa ka bag-o awit sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa upat ka mga mananap ug mga tigulang ug walay tawo makat-on nianang awit apan ang usa ka gatos ug kap-atan ug upat ka libo nga mga tawo gitubos gikan sa yuta kini mao sila nga wala mahugawi sa mga babaye sila mga ulay nga sila mao sila kinsa sunda ninyo ang nating karnero sa bisan diin siya moadto sila gitubos gikan sa taliwala sa mga tawo nga unang mga bunga ngadto sa Dios ug sa nating karnero ug diha sa ilang mga baba walay limbong nga hingkaplagan sa sila walay sala sa atubangan sa trono sa Dios ug kung magpabilin ka sa Pinadayag adto sa kapitulo 15 bersikulo duha ug tulo kini ingon ug nakita ko nga morag usa ka dagat nga bildo gisagol sa kalayo ug kanila nga adunay nakuha ang kadaugan ibabaw sa Mapintas nga Mananap ug ibabaw sa iyang imahe ug ibabaw sa iyang marka ug tungod sa gidaghanon sa iyang ngalan nga nagbarug sa dagat nga salamin nga may mga alpa sa Dios ug Ginaawit nila ang awit ni Moises nga alagad sa Dios ug sa awit sa yuta nga nag-ingon daku ug kahibulongan ang imong mga buhat Ginoo Ang Dios nga Labing Gamhanan matarung ug matuod ang imong mga dalan ikaw nga hari sa mga balaan busa kon ikaw moadto sa imong mga nota karon nga imong makita gikan sa dako Ang kontrobersiya nga usa ka pamilyar nga agianan sa walay duhaduha alang kanatong tanan ug iyang gipasabut niini nga mga tudling nga atong pagpakig-angot sa nga ako lang mabasa sa rekord siya nga magkutlo sa duha kanila mao nga dili ako adto sa pagbasa niini sa tanan niining dako nga parapo Akong ipunting ang maisog nga nga Gusto kong makita nato kini mahitungod sa gatusan ug kap-atan ug upat ka libo ug ang gatos ug kap-atan ug upat ka libo adunay a awit nga ilang matun- an sila lamang makakat-on ug tunga o ikatulo pinaagi sa maong parapo kini nag-ingon nga kini mao usa ka awit sa ilang kasinatian sa ingon mao ang 144,000 ang kanta nga ilang kantahon mga usa ka espesyal nga kasinatian nga nabatonan lamang nila kini usa ka awit sa ilang kasinatian ug makasinati sama sa walay lain nga mga kompaniya sa adunay wala gayud ug ako moingon aron lang ibutang kini diha sa rekord ang kinaiya nga atong gusto kinahanglan nga makab-ot sa pagduol niini gikan ang tawhanong bahin kon kita mamahimo sa taliwala niana nga numero mao ang usa ka kinaiya nga nga gihatag ni Enoch ok Ang uban usab apan si Enoch mao ang classic pananglitan sa usa ka tawo nga adunay nakab-ot kini nga kinaiya apan ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ang adunay usa kasinatian nga bisan si Enoc wala okay ug mahimo ka makiglalis nga maayo nga kini tungod kay usa sa bahin sa ilang kasinatian nga ilang na sa pag-atubang uban sa ang krisis sa balaod sa Domingo ang larawan sa mananap ug marka sa mapintas nga mananap ug Si Enoc wala nagpuyo sa maong panahon kini walay duhaduha nga balido ang kalainan tali sa kasinatian sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ug si Enoc apan ako gusto nga ibutang kini sa rekord nga ako hunahunaa ang kasinatian sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo nga lahi kay kang Enoch mao ang kamatuoran nga kini mao usa ka organisadong pundok sa mga tawo nga nakab-ot kini nga kasinatian dungan nga okay ang iyang iglesya silang tanan makabaton niini tinagsa nga kasinatian ni Enoch apan adunay usa ka butang mahitungod sa usa ka korporasyon ang lawas nga gibanhaw sa katapusan sa kalibutan nga usa ka kasinatian mismo okay ug dayon nagpadayon kini sa pagsulti niini nga gihubad gikan sa yuta gikan sa taliwala sa mga buhi ug giihap ingon nga una nga mga bunga ngadto sa Dios ug sa karnero mao man ako gusto sa pagtan-aw sa pipila niini mga kinaiya gikan niining pito ka mga bersikulo nga atong nabasa nag-ingon nga sila mosunod ang nating karnero sa bisan diin nga dapit siya moadto ug sa Adlaw sa Igpapahulay kita naghisgot niini nga tudling gikan sa sayo mga sinulat 54 hangtod sa 56 diin adunay binuang nga mga birhen nga nagpadayon sa pag-ampo ang Balaang Dapit bisan kung si Cristo nagalihok ngadto sa labing balaan nga dapit ug sa maalamon mga birhen nga misunod nga siya misunod kaniya ngadto sa labing balaan nga dapit ug kini usa kini Ang bahin sa atong pagsabut usa ka usa ka dugay nang gihisgutan nga hilisgutan nga among gitudlo kini nga kamatuoran sa wala pa 9/11 kini nga kamatuoran nga Ako nagpasiugda mao nga sa sayong bahin sa Mga panid 259 ngadto sa 261 igsoong babaye kung nganong kini tin-aw nga sa panahon ni Kristo ang Mga Judio nga dili makadawat sa mensahe ang mga Hebreo nga simbahan nga dili makadawat sa mensahe ni Juan Bautista dili makabenepisyo sa mga pagtulun-an ni Jesus ug nakaabot sila sa punto diin siya miingon nga sila hingpit kangitngit ug dili nila makita kana Si Kristo mibalhin gikan sa langitnong kini gikan sa yutan-on nga santuaryo ngadto sa ang langitnong santuwaryo nga imong mahub-an kana nga parapo mahitungod sa Hebreohanong iglesia ngadto sa tingali daghang mga butang apan usa butang nga sila dili makakita sa kausaban sa dispensasyon nga nahitabo ug dayon siya moadto sa sunod nga parapo ug siya ang mga pakigpulong mahitungod sa kasaysayan sa millerite niadtong mga butanga dili makakita sa bunga nga nakadawat sa ang mga mensahe sa unang mga anghel dili mahimo nakabenepisyo sa mensahe sa ikaduhang manulonda sa paghilak sa tungang gabii ug mahimo nimo i-summarize nga ang parapo nga ilang mahimo dili makita ang pagbag-o sa dispensasyon gikan ang balaan nga dapit ngadto sa labing balaang dapit ug alang sa mga tuig nga atong na nga nagpunting sa nga sa katapusan sa kalibutan sa Dios ang mga tawo adunay sama nga pagsulay nga kami dili makahimo sa pagsunod sa Ang pagbag-o sa dispensasyon okay na karon ug kini tinuod gayud nga kini mao tukma nga pagsabut human sa 9/11 ug kami nakasabut nga kami misulod ngadto sa paghukom sa mga buhi apan kami nga nagpamatuod niini nga kamatuoran sa wala pa ang 9/11 mao nga 9/11 adunay usa ka grupo sa mga tawo nga dili mahimo tan-awa nga ang paghukom sa mga Buhi adunay nagsugod ug kini nga tudling ug sayo Ang panid sa panid 54 ngadto sa 56 usa ka ilustrasyon sa proseso sa pagsulay ug adunay klase nga nagsunod sa nating karnero bisan diin siya moadto ug ako nga nagsugyot sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ang usa ka libo maoy base sa klase nga kurso sa Pinadayag 14 ug 15 ug kini adunay ingon labina sa pagtan-aw sa pagbag-o dispensasyon sama sa bisan unsang butang ug sa Ang pagbag-o sa dispensasyon dili lamang ang pagbag-o gikan sa paghukom sa mga Patay ngadto ang paghukom sa mga buhi adunay lain ang mga pagbag-o nga dispensasyon sa unahan kanato nga kita na nga adunay sa kahibalo pagsunod kang Kristo nag-unang kanato sa ok na sila mga dalaga nga gisulti bahin kanila Anaa ko sa panid nga duha sa imong mga nota nga mao kini ang tanan nga daan nga impormasyon alang kanato sa tunga sa panid kini nag-ingon sa pahina sa duha ka mga Ang sambingay sa napulo ka mga birhen sa matthew 25 naghulagway usab sa kasinatian sa Ang mga tawo nga adventist ang 144,000 sa ug daku ang gikan sa Ang adventism sila mga ulay ug sila sa pagtuman sa sambingay sa napulo ka mga birhen ko sulti ug dako tungod kay nahibalo kami niana adunay pipila ka mga tawo nga moabut ngadto sa kini nga kalihokan diretso gikan sa kalibutan ug niining higayona ang labing maayo nga atong masulti sila nagsunod sa kahayag didto sila adunay tulubagon sama sa mga pari ug kanako sila gani moabut ug mahimo ka makiglalis nga maayo gayud sila wala maggikan sa Adventismo apan mao kana usa ka eksepsiyon sa lagda sa panguna nila mga ulay sila ang mga unang bunga ug inyong mamatikdan diha sa imong subtitle sa unang mga bunga didto nga ako adunay 7/1 144,000 ang una namon mga bunga ug kon ikaw moadto sa Exodo 22 29 ug 30 Gusto ko nga ipaathag sa imo ang akon buot silingon sa 7/1 tungod kay kini nga presentasyon mahitungod sa numero walo ug sa Exodo 22 Mga bersikulo 29 ug 30 nga naghisgot sa una nga mga bunga kini nag-ingon nga bersikulo 29 karon dili paglangan sa paghalad sa unang bunga sa ang imong hinog nga mga prutas ug ang imong mga ilimnon ang ang unang bunga sa imong mga anak nga lalake imong igahatag igahatag mo kanako ang mao nga kinahanglan buhata ang siyam ka baka ug ang pagpasaylo sa dice kanako Maayo usab nga panganay sa imong mga anak nga lalake ang buhaton sa imong Kaugalingon ug uban namatay nga karnero pito ka adlaw kini mahitabo ang iyang gipanghimaraut ug sa ikawalo nga adlaw ikaw igahatag mo kanako kining unang bunga nga halad adunay usa ka kalainan tali sa ikapito ug sa ikaw ang ikawalo dili nimo mahimo ang unang bunga mga baka hangtud nga kini migahin sa pito ka adlaw uban sa ang inahan niini unya sa ikawalong adlaw kini andam nga ihalad ug gusto kong ibutang nga sa among hunahuna nga ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ang among unang bunga nga nagtanyag didto ug usa ka halad sa taliwala sa lain mga butang okay Levitico 22 26 ug 27 sa ikaduha pagsaksi sa Levitico 22 26 ug 27 ug ang Ginoo namulong ngadto ni Moises nga nag-ingon sa diha nga ang usa ka lakeng vaca kun usa ka carnero kun usa ka kanding nga lake kini pagaisipon nga pito ka libo mga adlaw ubos sa dam ug gikan sa ikawalo adlaw ug dayon kini mahitabo gidawat alang sa halad nga gihimo pinaagi sa kalayo ngadto sa Ginoo busa anaa ang halad dili pa andam hangtud nga ikawalo nga adlaw okay mao nga ang ikawalo nga adlaw adunay pagbuhat sa uban mga butang nga adunay halad apan kini usab sa pagbuhat sa una nga halad sa gamut ug ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo kinsa atong paningkamutan nga makig-uban kanato una nga halad sa gamay mao nga kita andam na nga gitanyag kauban sa numero walo okay karon ang una nga lain moduol sa unang halad nga bunga gikan sa dakung kontrobersiya 399 400 gusto nako Basaha kini alang sa usa ka magtiayon nga hinungdan apan ang gipatay nga karnero sa Paskwa usa ka landong sa kamatayon ni Kristo nag-ingon si Pablo Si Kristo nga atong Paskuwa gihalad alang kanato ang binangan sa unang mga bunga nga didto sa panahon sa Pagpalabay mao ang dalan sa atubangan sa Ang Ginoo mao ang kasagaran sa pagkabanhaw sa Si Kristo nag-ingon sa paghisgot sa pagkabanhaw sa Ginoo ug sa tanan niya ang mga tawo nga si Kristo ang unang bunga human niana sila nga iya ni Kristo sa iyang pag-anhi sama sa balhibo sa balhibo nga mao ang una hinog nga lugas nga gipundok sa wala pa ang ting-ani Si Kristo mao ang unang bunga niana imortal nga pag-ani sa mga linuwas nga sa umaabot nga pagkabanhaw mahimong gitigum ngadto sa bahandi sa Dios kini nga mga matang natuman dili lamang sa panghitabo apan sa tanan apan sa panahon sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa nahauna Hudiyo nga bulan sa adlaw ug bulan nga mga 15 ka mga siglo ang kapistahan nga mao ang pagsaulog sa iyang kaugalingong kamatayon ingon nga Kordero sa Dios nga nagakuha sa Ginoo ang sala sa kalibutan nianang gabhiona siya usab nga gikuha sa mga kamot nga dautan aron ilansang sa krus ug gipatay ug ingon nga anti-type sa balud nga balak ang atong Ginoo nabanhaw gikan sa patay sa ikatulong adlaw ang unang mga gamot sa sila nga natulog usa ka sampol sa tanan nabanhaw nga kansang mangilngig nga lawas mausab ug maumol sama sa iya Mahimayaon nga lawas sa mao nga paagi ang mga tipo nga may kalabutan sa ikaduhang pag-anhi kinahanglan matuman sa panahon nga gitudlo sa ang simbolikong serbisyo nga gitudlo sa panahon sa simbolikong pag-alagad ubos sa Mosaic nga sistema sa paghinlo sa santuaryo o ang o ang dakung adlaw sa Pag-ula nahitabo sa ikanapulo nga adlaw sa ang ikapitong bulan sa mga Hudiyo okay gusto ko aron ibutang kana sa rekord nga si Kristo mao ang unang bunga nga naghalad niadtong mga butanga ang gibanhaw uban kaniya maoy bahin usab nianang halad ug kadtong mga Kristo natuman ang mga panagna sa tingpamulak mga fiesta apan kita nagpuyo sa panahon sa sa pagkapukan tingdagdag fiesta apan usab sila matuman pinaagi sa maong kalihukan ug ang panahon ug nga adunay una nga halad nga bunga nga nahitabo sa adlaw sa kapistahan sa pagkapulog Pagpasig-uli nagpakaon sa mga trompeta Pista sa Mga Tabernakulo ug gisugyot ko kana nga una nga halad sa bunga sa katapusan sa Ang kalibutan dili ang unang bunga sa mga nga natulog apan kini usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo nga wala makatilaw sa kamatayon okay busa duna kitay duha a sinugdan ug katapusan nagtudlo nianang mga butanga ang mga nabanhaw gikan sa pisikal nga kamatayon kamatayon ug kadtong wala gayud makatilaw pisikal nga kamatayon apan sila nabanhaw gikan sa espirituhanong kamatayon ingon man okay okay Karon ang sunod sa imong mga nota dinhi sa sunod dili kini tinuod among buhaton apan buot ko nga makita nimo ang pagtuon nga ako nagtrabaho sa sa Mga kasulatan nga okay mao nga gihatagan ko kamig duha ang mga piraso niini akong nahuman ang Genesis 15 ug Genesis 17 ug ako mibira ang pipila ka mga punto sa pakisayran didto sa koneksyon sa linya sa pakigsaad tungod kita nasayud nga ang Ginoo misulod ngadto sa pakigsaad uban sa mga tawo uban ni Noe apan ang Ginoo misulod sa pakigsaad uban sa mga pinili ang mga tawo nga nagsugod kang Abram maayo ra kung kanus-a naghisgot kita mahitungod sa pakigsaad nga may kalabutan sa kanato ang gatusan ug kap-atan ug upat ka libo ang mga sacerdote kini ang pakigsaad ni Abraham nga isulti ug sa kapitulo 15 ug kapitulo pito ikaw adunay pipila ka mga punto sa pagpunting niana tingali ang matag usa niini maisogon kanimo makahimo sa usa ka sermon kung nahibal-an gayud nimo imong mga butang busa maglakaw ko sa 15 ug ipakita kaninyo sa pipila ka mga butang nga akong gihisgutan mahibal-an nimo ang mga bitoon tungod kay Abraham adunay gidaghanon sa mga bitoon nga imong natay-og ang imong ulo dili nimo maihap ang mga Bitoon ug si Abraham dili makaihap sa Mga bituon ug siya ang sinugdanan sa Ang kasaysayan sa pakigsaad kita ang katapusan niana kasaysayan sa pakigsaad ug mga igsoon ug ang mga sister nga among maihap sa mga bitoon tungod kay ang mga Bituon mga mensahero ug ang mga Bituon mga anghel ug kami na nahibal-an ang kalainan tali sa 1st 2nd 3rd angel okay kini mahitungod sa katapusan nga panahon Ang propesiya sa Biblia ug kinahanglan atong makita ang Ang mga bitoon ug mga bituon mga mensahero ug ang mga mensahero mga anghel ug sa nga pinulongan sa Biblia kon dili ka pamilyar sa niini ug ang saad sa iyang binhi ug hingpit nga kurso nga Cristo mao ang binhi nga gipunting niini nga saad sa unahan apan mga igsoong lalaki ug babaye ang gatusan ug kap-atan ug upat ka libo mao ang ang nahibilin sa binhi nga ang dragon nasuko sa sa katapusan sa kalibutan mao nga bisan pa si Cristo mao ang binhi nga nagtuman sa mga propeta sa pakigsaad ni Abraham nanagna sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ang usa ka libo mao ang binhi nga mao ang katapusan kinapaspasan niini nga pakiggubat nga tanan didto sa sugilanon ni Abram didto mismo kapitulo lima nga migawas sa Babilonia ug imong makita ang pakisayran nga sa ang kalibutan nga 144,000 kinahanglan nga adunay gikan sa usa ka matang sa kangitngit kalibog aron makaabot sa punto kung asa sila makatuman sa ilang taas nga pagtawag ug Siyempre ang nag-unang usa sa mga nag-unang Ang mga kinaiya ni Abraham mao nga siya Nagtuo ang Dios ug imong makita nga siya adunay lima nga mga halad sa kapitulo 15 nga siya ang duha kanila mga langgam nga siya wala magbahin sa katunga nga 330 nga nabahin katunga ug ako mag -ingon nga ang Ang pagbahin niini nga mga butang sa katunga adunay usa ka may kalabutan nga propetikong aplikasyon tungod kay atong makita kini nga pakigsaad kasaysayan adunay ingon niana nga panahon ang panagna nga kanunay gibahin sa katunga nga nagsulay sa katawhan sa Dios ug usa sa mga rason nga akong gibutang kini nga pagtuon magkauban dili sa gidak-on niini ang gipakita nga presentasyon mao ang pagpakita kon giunsa matag usa niini nga mga kasaysayan sa pakigsaad atubang sa ilang kaugalingong piho nga panahon mga tagna nga kinahanglan nilang atubangon ug ako nagsugyot nga ang among mao ang 126 ug ang 151 okay ug mahimo silang bahinon katunga apan wala kana sa gawas nga bahin sa kini ug sila mahimong mga sulugoon sa Egipto sulod sa 400 ka tuig ug siya miadto aron sa paghukom sa mga Egiptohanon sa bisan unsa nga kini nag-ingon Ako usab mohukom sa mga Ehiptohanon nga nagpasabut nga ang mga Hebreohanon gihukman na unya dayon ug didto sa katapusan sa 400 ka tuig ug sa ikaupat nga henerasyon mao kon kini mahitabo ug kini naglista gikan sa napulo ka mga nasud ug sa napulo ka mga nasud sa sa katapusan ang kalibutan mao ang gahum sa dragon ang United Nations kung kini nga pakigsangka mahitabo uban sa dragon gahum sa katapusan sa kalibutan sa ang ikaupat nga kaliwatan uban sa binhi nga mao ang nahibilin sa lingkuranan nga ingon sa Genesis 15 ikaw adunay tanang matang sa mga punto pakisayran alang sa katapusan nga panahon sa tagna sa Biblia apan ang gusto nakong tan-awon mao ang Genesis 17 ug ako sigurado nga ang tanan sa niini nga lawak nahusay sa kamatuoran nga sa diha nga ang Ang mga pakigpulong sa Bibliya mahitungod sa usa ka tawo mahimong usa ka Kristohanon nga kinahanglan sila nga magpabautismo sa ngalan sa Amahan nga Anak ug ang Espiritu Santo sayon ang matag Kristohanon tingali nakasabot niini ingon nga ikapitong-adlaw nga Adventista mao nga kita kasagaran sabta nga bisan pa ikaw nga nabunyagan isip usa ka Kristiyano tingali moabut a ipunting ang imong kasinatian kung asa ka adunay labaw pa ug ang labaw nga kahayag nagdala sa pagsalig sa punto sa diin kamo pagtino kaninyo kinahanglan nga mabag-o ang gibag -o sama ni Ellen White sa 1846 okay busa nasabtan namo nga ikaw mahimo nga mabunyagan sa pag-apil sa Kristiyanismo ug mahimo ka mabag-o tungod sa mas dako nga kahayag apan ang punto sa pakisayran nga ginabuhat nako dinhi dili usab usa sa mga okay mao nga gusto ko lang Ang bautismo nga akong gitan-aw akong ibutang sa usa ka lainlaing paagi niini kay sa pipila ka mga tawo sa atong pagtan-aw sa kapitulo 17 sa Genesis usa kini ka mira nga Abraham gitawag nga perpekto kini didto nga ang Ang kasugtanan gihatag nga siya adunay kausaban sa ngalan kini tali sa dili lamang kaniya kondili sa iyang binhi nga nagdala kanato ngadto sa nahibilin sa binhi sa Pinadayag 12:17 sila nga gihatag sa usa ka yuta nga magpuyo sama kanato nakasabut nga ang Jerusalem mahitabo nga gitukod dinhi sa katapusan sa kalibutan sa espirituwal nga Jerusalem ug ang circuncicion mao ang timaan sa relasyon sa pakigsaad nga among gipangayo nga maayo ang akong buhaton ok ug ikaw tulion kon ikaw walo na ka adlaw ang edad dili nimo mahimo kuhaa ang numero walo gikan sa istorya sa pagtuli o ang timaan okay Ang numero walo nahimong bahin sa istorya dinhi ug sa adlaw ug panahon ni Abraham kon ang usa ka tawo nga bata wala gituli siya sa pagaputlon siya dili maputol ang iyang yawa nga siya pagalaglagon gikan sa Dios ang mga tawo nga gibug-aton dinhi ug giputol tungod kay Ang Ginoo andam nga makuha nato ang punto nga adunay usa ka ilustrasyon sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ug Daniel sa diin adunay usa ka bato nga giputol gikan sa bukid nga walay mga kamot nga mahimong usa ka dako nga Gingharian nga nagpuno sa tibuok kalibutan kini nga pagputol sa labing menos bahin sa istorya sa pagtuli sa ingon Ang kapitulo sa ngalan ni Sarah giusab usab gikan sa suraĆ­h ngadto kang Sarah ug adunay panahon Ang propesiya sa kapitulo 17 tingali wala ka nakamatikod niini kaniadto apan adunay tungod kay kini gisaad nga kini anaa sa Gitakda nga panahon sa sunod nga tuig si Isaac mahimo natawo ug sa usa ka punto sa panahon adunay usa ka nga termino sa Biblia alang sa ang katumanan sa panagna ug sa ingon bisan pa kini usa ka matang sa akong personal nga kaugalingon nag-ingon sa pagtuon ko sa pagpalambo sa sa pagsulbad sa daghang mga isyu nga akong nahimo mao ang tanan Gihimo ko dinhi ang pagkuha sa usa o tingali duha ka isyu bahin sa gidaghanon walo ka pamilyar nga bunyag sa ubos sa panid tulo sa katapusan nga mga adlaw sa Kasaysayan sa Yuta Ang pakigsaad sa Dios uban sa iyang aron sa pagtuman sa mga sugo sa mga tawo gibag-o nga okay ang gibug-aton didto alang kanako sa sugo sa iyang sugo nga nagpugong sa mga tawo nga dili magabag-o sa iyang pakigsaad uban kanato nga mao nga nagbungkag sa iyang mga sugo okay Exodo siyam nga ikaupat nga dili moadto didto Nakaamgo ako pagkahuman nga nakit-an ko ang usa ka agianan sa espiritu sa tagna diin Iyang gilakip ang Daang Tugon ug Bag-ong Tugon imong makita sa Exodo ug ang tumoy sa panid upat nga imong makita ang exodo nuybe siyam ka nuebe upat ug lima ug una Pedro - Ako adunay tulo ngadto sa napulo ka okay ug niini nga kinutlo sa diwa sa tagna siya ni-adto sa pagtumong sa duha sa kini nga mga tudling nga dili niya gamiton ang tanan nga mga bersikulo gikan sa unang Pedro - apan tugoti ako sa lang sa pagbasa niini sa kanimo ug sa Kung kini luwasa kami nga buhat sa pagbasa kanila Naghimo ang Ginoo og espesyal nga pakigsaad Busa ang karaang Israel karon kung buot nimo tumana ang akong tingog ug bantayan ang akong Pakigsaad niana nga kamo mahimo nga usa ka talagsaon bahandi kanako labaw sa tanan nga mga katawhan alang sa ang tibook nga yuta akoa ug kamo mahimo nga a gingharian sa mga pari ug usa ka balaan nga nasud siya nakigsulti sa iyang sugo sa pagtuman sa mga tawo sa niining katapusang mga adlaw nga kana mao siya mosulod sa Pakigsaad uban kaniya nakigsulti sa iyang sugo sa pagtuman sa mga tawo niining katapusang mga adlaw apan kamo pinili Ang ika-upat nga henerasyon nga kaliwatan usa ka harianon Ang pagkasaserdote usa ka balaan nga nasud nga usa ka talagsaon mga tawo nga kinahanglan nimo nga ipakita ang pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag bisan kinsa nga 144,000 nga nahibilin sa katawhan dinhi sila og gitawag gikan sa kangitngit lang ingon nga si Abram gitawag gikan sa ur sa Cal D okay Mga hinigugma, ginapangamuyo ko kaninyo, ingon nga gipasaylo likayan ang mga dumuduong ug mga peregrino unod nga mga kailibgon nga nagapakig-away batok sa kalag sa pag-ayad sa unodnong mga kailibgon nga ang gubat batok sa kalag nga dili ko moadto aron makasulod ka niana sa dako nga paagi apan ikaw kinahanglan nga masabtan kung unsa ang kahulugan nimo kinahanglan nga makasabut nga si Kristo mikuha niini napukan nga kinaiya nga kami napanunod namo tanan napanunod human sa 6,000 ka mga tuig sa sala ug kita kinahanglan nga maglikay gikan sa mga mga pagtintal nga gibutang sa atong atubangan gikan ang atong ubos nga nasud Laurin nga kinaiyahan bisan pa sa niini nga tudling mahitungod niining balaan nga nasud kini nga gingharian sa mga sacerdote makita nimo ang empasis sa Pagkahimong Tawo ug unsa kini nagrepresentar sa kanato apan naglihok ako sa unahan nga karon unsa ang gusto nakong makita mao nga ang karaang Israel gitawag nga mahimong iya ang mga tawo sa pakigsaad iyang pagabag -ohan ang pakigsaad uban sa usa ka gatos ug kap-atan ug upat usa ka libo sa katapusan sa kalibutan ang unang punto sa pakisayran niana Ang kasaysayan sa pakigsaad mao si Abraham ug dayon ikaw makahimo sa paglimpyo sa mga butang mahitungod sa mga pakigsaad gikan kang Isaac ug unya gikan kang Jacob ug dayon gikan kang Jose ug dayon kang Moises ug ako tingali molaktaw sa pipila apan adunay pipila sa istorya ni Zedekias ug sa sugilanon sa ciro ug sa istorya ni Kristo ug sa istorya sa mga Millerite kon imo kining gikuha mga kasaysayan ug gibutang ang mga linya nga magkauban ikaw ang magkuha sa tanang matang sa ikaduha ug ang ikatulo nga mga saksi sa pagtukod sa pipila mga kamatuoran alang kanato sa katapusan sa kalibutan nga ang 144,000 ba kamo sa pagsunod sa makatarunganon kung mao ang giingon nga Amen okay kaayo sa Genesis 17 11 kini nag-ingon ug kamo motuli sa unod sa imong yamis ug kini kinahanglan usa ka timaan sa Kasabutan tali kanako ug ikaw ug unsa ang akong gisulti mao nga usa sa ang mga butang nga akong gisulti mao nga kanus-a Si Kristo sa kasaysayan ni Cristo miabut sa sirkunsisyon ni Juan nga Bautista nga gipulihan sa bunyag aron ako magbasa niini nga sunod nga kinutlo ug dayon ko sa ibalik ang pulong nga nagpakita sa mga tawo kinsa adunay pinaagi sa bunyag nga gihatag sa Dios sa usa ka pasalig sa ang ilang pagtuo kang Cristo ug ang ilang kamatayon ang daan nga kinabuhi sa sala misulod Pakigsaad relasyon uban sa Dios balik dinhi sa Genesis 17 11 nga imong gisudlan pakigrelasyon nga relasyon nimo gipakita kini pinaagi sa pagtuli apan alang kanato kini mao ang bautismo ingon nga mga Kristohanon imong gisunod ang lohika apan karon gusto nako kuhaa ang pulong nga token gikan sa bersikulo 11 pagtuli sa unod sa imong yamis ug kini usa ka timaan sa Kasabotan usa ka timaan sa Kasabutan unsa ang gipasabot nga token signal usa ka flag beacon monument omen prodigy ebidensya sa padulong niini nagsulti apan diha sa panudlanan kung unsa kini nga adunay ilhanan sa sulod niana nga kasaysayan sa sulod ilhanan kon kinsa ang karaang Israel kaniadto pagtuli imong nakita nga okay kana ang unang paghisgot sa kasaysayan sa pakigsaad ang istorya ni Abram unsa ang gibuhat ni Jesus sa ang una iyang gihulagway ang katapusan nga sugod sa katapusan okay ug sa sunod mikutlo nga ang Ginoo mihimo og usa ka pakigsaad Si Abraham ug ang iyang binhi ug gihatag kanila ang katungod sa pagtuli isip usa ka timaan nga siya nagbulag kanila gikan sa tanang kanasuran ang iyang talagsaon nga bahandi gikan sa tanang kanasuran adunay usa ka panagbulag nga mahitabo sa Siyempre nasabtan nako nga ang panagbulag mao ang lagmit pipila ka mga butang apan unsa ang atong gipunting sa karon mao kini ang Ang mga taga Efeso nga nahimulag gikan sa Laodiceans sunod nga mga pulong nga gihimong gibunyagan ni Kristo ang ilhanan sa pagsulod sa iyang espirituhanon Ang bunyag sa gingharian mao ang labing solemne pagsalikway sa kalibutan okay mao nga ikaw na nahimulag gikan sa nasud Ang bautismo sa samang paagi nga sila gibulag apan gikan sa gikan sa pagtuli sa nasud sunod nga parapo sa miaging sentence didto ingon nga ang mga Kristohanon magpasakop sa solemne Rito sa bunyag kini ang Rito sa pagtuli kini ang Ang rito sa bunyag iyang gi-registro ang panaad aron ilang himoon nga matinud-anon kini kaniya Ang panumpa bisan pa sa lehitimo nga sirkunsisyon mao ang panumpa sa pagtuman sa balaod sa Dios Ang bautismo mao ang panumpa sa pagkamasulundon Ang pagtuli sa balaod sa Dios mao ang timaan sa bunyag mao ang ilhanan ug kon kamo magsugod sa sa Webster's dictionary ilalum sa timaan kini adunay daghang mga paghubit apan unsa ang imong buhaton pananglitan ang unang kahulugan alang sa usa ka ilhanan anaa sa dictionary sa Webster nga usa ka timaan kanimo niini didto mismo sa inyong mga inyong mga mga panid sa usa ka adunay usa ka butang nga adunay lain nga butang gipakita o Ipahayag sa bisan unsa nga makita nga butang bisan unsang dagway o panghitabo nga nagpakita sa paglungtad o pamaagi laing butang sa ingon naghisgot kami sa mga timaan sa maayong panahon o sa usa ka bagyo o panggawas nga marka nga mga timailhan sa maayong Konstitusyon ug kanimo basaha ang tanan ug silang tanan mga paghubit nga mahimong kuwalipikado isip matagnaon mga ilhanan o mga simbolo ug giputol kini sa 9 apan gusto nakong ipabilin ang numero 6 didto kung moadto ka sa numero 6 ganahan ko niini usa ka handumanan o monumento nga usa ka butang ipabilin ang handumanan sa usa ka butang kung unsang oras ang kalayo milamoy sa 250 ka mga lalaki ug sila nahimong usa ka ilhanan sa katawhan sa Dios kadtong mga 250 Ang mga rebelde nahimong ilhanan sa katawhan sa Dios apan mahimo nga usa ka ilhanan nga sila mahimong usa ka token apan unsa ang timaan sa karaan Ang Israel mao kini ang enzyme pagtuli ug unsay ilhanan ang katapusan sa panahon alang sa salin mao Ang bunyag moadto sa Zacarias 9 16 nahibal-an nimo ang mga tawo dili daghan ang mga tawo gipangutana ako labaw pa kay sa makausa pa kung kanus-a sila adunay una nilang organisasyon conference sa Romania usa ka tuig ug tunga kanhi o kanus-a kini tanan nahinumdum nga miting wala ako didto apan naghimo sila og pipila ka mga konklusyon mahitungod sa bunyag didto aron ang mga tawo nangutana ako kung unsay among gipili didto unsa ang ilang sa ilang katarungan ang ang ilang posisyon nga akong nahibal-an isip usa ka heneral Posisyon nga wala gyud ko sukad nahulog ngadto sa gagmay nga mga detalye sa unsa sila nagtino didto mahitungod sa bautismo nga ako adunay usa ka pundok kung ako usa ka magtutudlo niini walay bisan unsa nga ilang gisulti didto okay sa akong hunahuna ako nagaduol niini lahi kay sa didto sila mao nga ako ibutang lang kini sa rekord sa publiko nga ako mao nga ikaw mapasidan-an ni Zacarias 916 nag-ingon ug ang Ginoo nga ilang Dios luwasa sila nianang adlawa ingon nga panon sa ang iyang mga katawhan kay sila mahisama sa mga bato sa usa ka korona nga gibayaw ingon nga usa ka bandila sa linya unsa ang ilhanan nga sila ang iyang panon kini ang bunyag nga akong gihunahuna nga dili ka mahimong bahin sa niana nga enzyme kung dili ka bahin nga ang bunyag bisan unsa nga mahimong ipasabut ug nganong akong gibase ang maong argumento sa sinugdanan bisan kinsa nga bata nga ingon niana wala matuli sa sugilanon ni Abram ang nahitabo mao ang giputol nga akong gisulti ang Ang bautismo dili lang tungod kay ikaw nga nagpaila nga ikaw nahimong usa ka Kristohanon o nga ikaw adunay bag-ong kahayag apan kana giila nimo sa wala pa ang planetang Yuta nga nasabtan nimo nga ikaw na gitawag sa pari sa Efeso nga Simbahan ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ug sa diha nga imong gihimo kana nga pag-angkon kini kabahin sa unsa ang makapataas kanimo sa wala pa ang planetang Yuta ug ako nangatarongan nga ang enzyme nga nakuha sa atubangan sa planeta Ang yuta wala sa usa ka positibo nga kahayag nga kini anaa usa ka negatibo nga kahayag okay apan wala ko nahuman nga maghiusa sa pagbuhat niana argumento nga bersikulo 17 kay unsa ka dako ang Iyang pagkamaayo ug unsa ka dako ang iyang katahum Ang trigo sa katahum magahimo sa mga batan-ong lalaki malipayon ug bag-ong bino ang mga sulugoon sa ASCII ang Ginoo nagpaulan sa panahon sa ulahing mga adlaw Magpaulan ka aron mahayag ang Ginoo mga panganod ug sa paghatag kanila sa madagayaong ulan sa ang tanan nga balili sa kaumahan alang sa Ang mga diosdios nagsulti sa kakawangan ug sa ang mga mananagna nakakita ug bakak ug nagsulti bakak nga mga damgo nga ilang gihupay nga walay pulos busa sila nanglakaw ingon sa usa ka panon sila nahasol tungod kay wala Magbalantay kung buot nimo nga basahon kini pag-ayo adunay usa ka panagbulag sa duha ka panon sa karnero dinhi ug usa ka panon ang gituohan nga bakak sa ingon nahimulag sila ug ang lain ang panon wala motuo sa bakak nga sila nga makuha nga usa ka bandila ug kini nahitabo sa panahon sa Ang Naulahing Ulan apan ang bersikulo 3 nag-ingon sa akong kasuko napukaw batok sa Magbalantay ug kanako gisilutan ang mga kanding nga kini paghukom Termino nga siya ang maglakaw lang sa ang mga karnero ug ang mga kanding mao nga kini gikuha dapit sa paghukom sa katapusan sa kalibutan ug ang paghukom sa katapusan sa Ang kalibutan mao ang pagpatay sa panahon sa ang paghukom sa mga buhi kon ikaw sa pagdala niini sa katapusan sa kalibutan nga mao ang sa tanan nga mga propeta mao ang mga namulong mahitungod sa alang sa Ginoo sa mga Panon miduaw sa iyang panon ang balay ni Juda ug ang nagbuhat kanila sa iyang maayo nga mga kabayo sa Pakig-away kini nga bandila nga kini nagsugod sa usa ka gubat giunsa man nako gisulti sa pag-adto sa bersikulo 5 sa gawas kaniya migula ang pamag-ang gikan kaniya ang lansang gikan kaniya ang pana sa gubat ug gikan kaniya ang tanang tigdaugdaug ug sila mahimo nga ingon sa usa ka gamhanan nga tawo nga magyatak sa ilang mga kaaway sa lapok sa kadalanan sa gubat ug Sila makig-away tungod kay ang Ginoo uban kanila ug ang mga magkakabayo sa kabayo malibog nga gusto ko nga imong makita nga ang sa ilhanan nga ako nangatarungan nga ang in sign adunay sa pagbuhat sa ilhanan ug kana usa ka ilhanan alang kanato sama sa bunyag sama sa pagtuli usa ka ilhanan alang sa karaang Israel kana sila nagapakiggubat ug ako moingon nga ang gubat gihulagway sa uban nga mga dapit sa Daniel kapitulo 2 ug siyempre kini usa ka minubo nga pagtuon apan moadto ako sa Genesis 15 kon ako gayud mag mosulay sa lansang niini nga balay ug inyong mamatikdan kana sa Genesis 15 diin nagsugod ang Ginoo ang sugilanon sa pakigsaad uban ni Abraham nga iyang gilista ang napulo ka mga nasud okay sa ingon ang napulo ka mga nasud sa katapusan sa kalibutan mao ang dragon gahum ug sa Daniel 2 bersikulo 44 mao nga unsa ako milakaw nga oo ug sa mga adlaw niini nga mga Hari ang Dios sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga ang 144,000 mao ang nahibilin kana ang binhi nga nasuko ni Satanas niana siya miadto aron makiggubat sa Pinadayag 12:17 okay ug sa mga adlaw niini Ang mga hari magtukod sa Dios sa langit a gingharian nga dili gayud malaglag ug ang gingharian dili mahibilin sa ubang mga tawo apan kini nga gingharian magabungkag ug mag- ut-ut sa tanan nga mga gingharian ug kini magpabilin sa walay katapusan ingon sa gidaghanon Nakita mo nga ang bato giputol na ang linya sa bukid nga linya sa mga kaigsoonan ug mga babaye nga ang sinugdanan sa pagtuli mao aron maputol ang gingharian nga nalangkit giputol apan ang pagtuli alang sa karaang Israel alang sa modernong Israel nga bautismo apan ang duha usa ka timaan nga mao ang ilhanan ug bersikulo 45 nagpadayon nga walay mga kamot ug nga kini nagadugmok sa puthaw sa ang tumbaga sa yutang kulonon pasagdan lang nako kini sa usa pa ka dapit sa Daniel Daniel 11 sama nga mga bersikulo 44 ug 45 gisulti ko kini mao ang sama nga pakiggubat apan mga balita gikan sa ang silangan ug ang Amihanan magasamok kaniya busa siya moadto uban ang dako nga kapungot aron malaglag ug hingpit nga mawala daghan ug siya motanom sa mga Tabernakulo sa iyang palasyo taliwala sa mga Dagat ug sa mahimayaon nga balaang bukid nga paabuton niya kang Isaias mao nga iya na karon unsay akong gisulti dinhi kini ug kini kinahanglan nga adunay kalinaw kini mao na ang terminal nga okay lang mao nga ako summarizing sa usa ka butang nga nga ako dili kinahanglan buhaton pinaagi sa mga sakay apan mao kini kini usa ka bato nga okay kini nga kamatuoran dinhi mahitungod sa pagpadayag Napulo ug pito kini nahimutang sa dugay nang panahon 9/11 lima sa nahulog niining ikalima nakadawat sa samad nga samad mao nga ako ang namatay dinhi usa ang Estados Unidos sa 1798 bersikulo tulo sa pagpadayag napulog pito nga si John gidala ngadto sa kamingawan ug sa bersikulo uno ug 14 sa Gipadayag ang Pinadayag 12 sa kamingawan ingon sa 1260 ka mga tuig sa papa nga nagmando sa pipila ka mga bersikulo 33 sa pagpadayag 17 Gidala si Juan didto sa kamingawan, ug siya nakakita sa usa ka babaye nga nagsakay sa mananap ug nahubog siya uban sa dugo sa martir nga nagpasabot ang pagkamartir ang paglutos sa Ginoo 1260 ka tuig na nga nahunong na ug siya na nakaangkon sa iyang agtang nga inahan sa mga bigaon nga nagpasabot nga adunay pipila na mga iglesya nga mibalik kaniya sama sa siya ang inahan nga iglesya mao nga husto siya didto sa 1798 si Juan mao ang iyang nakita kini nga panan-awon lima sa nahulog ug ang papa Ang Simbahan nakadawat sa usa nga makamatay nga samad sa 1798 mao ang Estados Unidos nga usa kana wala pa mahitabo ubos sa napulo ka mga Hari nga mao ang United Nations apan ang ikawalo nga modernong Roma kini sa pito ug kini ang makuha nabanhaw gikan sa kamatayon kini mao ang gawas sa Gingharian tungod kay kini usa ka pakiggubat tali sa mga gingharian sa Yuta ug ang gingharian sa mga saserdote balaan nasud nga ang Ginoo adunay sa katapusan niana mao ang nahibilin nga usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ang iyaan nga maayo kabayo sa gubat sa sulod niini sama nga istorya mao nga ang unang lima Ang mga simbahan nagdala kanimo sa Sardis ug Sardis adunay usa ka ngalan nga kini buhi apan kini patay na ug Sardis sa Filadelfia ug Laodicea natuman kining tulo ka mga iglesia sa kasaysayan sa millerite sa millerite ang kasaysayan paga-ulian ngadto sa kaayo nga sulat aron kini nga proseso mao girepresentar isip Sardis sa Philadelphia Ang Laodicea naghisgot bahin sa kasaysayan sa ang mga Millerite sa dihang ang Protestante mga simbahan nga Sardis nga may ngalan nga sila ang mga katawhan sa pakigsaad apan sila patay na sila napakyas sa pagsulay sa unang mensahe sa mga manulonda ug human niadto ang Ang mga Millerite nga nakapasar sa pagsulay sa unang mensahe sa mga manulonda apan napakyas sa pagsulay sa mensahe sa ikaduhang manulonda ug nahimo Laodicea sila gikuha ingon man usab Sardis - pasagdi lang ako sa Philadelphia sa katapusan sa istorya Gisunod nimo ang maong lohika nga nakuha gisubli sa katapusan sa kalibutan tungod kay Ang kasaysayan sa millerite gisubli sa katapusan sa kalibutan mao nga sa katapusan sa kalibutan ang sulod niini mao ang mga gingharian nga moadto sa pag-adto sa gubat lima sa falun Ang Sardis adunay usa ka ngalan nga kini buhi apan kini patay na kini dili mga simbahang Protestante Kini usa ka Iglesia Adventista sa ikapitong adlaw ug kining sama nga proseso sa pagputli mao nga mahitabo apan ang ikawalo mao na ang pito kini nga kasaysayan sa Sardis nga nagrepresentar sa kasaysayan sa Miller Apan kini usab ang Efeso ug kita dili didto sa numero nga walo aron ipakita kana apan hinoon ako ang motan-aw sa akong mga nota tuguti ako ipahayag kini sa dapit ipasabut kini kanimo ingon nga maayo nga nahibal-an ko nga kini usa ka gamay nga likod didto apan sa dihang gibutang ko kini didto Ako wala mahibalo kon sa unsang paagi sa daghan nga ako mao ang mag mikuot Kini usa ka tigulang nga pagtuon usab usa ka bato dugay na sa wala pa ang 9/11 gitawag nato kini nga sumbanan ni Kristo Cristo natawo sa 4 BC ug ako adunay mga nota niini alang kanimo akong itudlo ikaw ngadto kanila nga nagsugod sa panid 6 siya 30 Mga tuig sa pagpangandam ug sa 27 ka ad siya nabunyagan ug siya mihatag sa iyang pagpamatuod tulo ug tunga ka tuig hangtud sa krus oo ang tanan nga uban kanako si Danny moadto mabanhaw ug dayon siya moadto Umadto kamo nga ang istorya nga inyong mahinumduman okay sa AD 70 sa kini nga kasaysayan sa Jerusalem gilaglag ang Jerusalem usa ka simbolo sa ang kagubot sa katapusan sa kalibutan nga mahitabo sa katapusan nga pito sama sa igsoong puti nag-ingon nga kapin usa ka higayon ug kini modala ngadto sa 8100 sa pagduaw ni Kristo miduaw si Juan didto sa Isle of Patmos ug didto ang imong mga nota sa panid 7 sa ikaduhang pag-anhi imong makita ang kinutlo diin siya miingon nga si Cristo ang duha ka mga panahon sa iyang unang Ang iyang pag-anhi mao ang ikaduha Ang pag-anhi didto sa Isle of Patmos tanan kini nga mga timaan sa marka anaa sa kasaysayan sa Si Kristo maoy 30 ka tuig nga pagpangandam sa bunyag paghatag gahum sa pagpamatuod tulo ug tunga ka tuig nga pagkabanhaw sa pagkabanhaw sunda ang Babilonia nga ikaduhang pag-anhi ni Kristo apan hinumdumi dinhi nga wala gayud kami makakita niini kaniadto matikdi dinhi ug kini anaa sa imong mga nota sa panid 6 ang unang kutlo sa ibabaw niini Gigamit namo kini sa usa ka daghan mao nga kini pamilyar sa imo apan kita wala gayud gigamit sa paggamit sa kini uban niini nga pagtuon sa mga pangulo sa mga Judio gipasa sa iyang pagkatawo aron ang Hebreohanon Ang simbahan gipasa dinhi mismo ug kini mao ang sinugdanan sa Kristohanong Iglesya okay sa paagi nga ang modelo sa templo mao ang karon si Cristo nagatigum kang Juan nga Gipundok sa mga Baptist ang mga bato tungod kay ato siyang gibunyagan mag sa patukoranan sa mga Ang igsoong Kristiyano sa Iglesya nga si White adunay ingon niana Kinutlo nga kinutlo apan kini mao ang sumbanan ni Kristo ug kini susama pinaagi sa sumbanan sa Antikristo sa 508 sa 538 adunay 30 ka tuig nga pagpangandam alang sa ang Antikristo nga mohatag og tulo ug tunga mga tuig sa satanikong pagpamatuod nga mao naglarawan sa tulo ug tunga ka tuig sa pagpamatuod ni Kristo ug sa katapusan sa nga tulo ug tunga ka matagnaong katuigan 1798 ang Antikristo nakadawat sa iyang makamatay samad diin si Cristo gilansang sa krus ug ang istorya mao nga ang gahum sa Espiritu Santo Ang papasiya pagabanhawon ug dayon kini mosaka sa trono sa yuta adunay mga kinutlo dinhi kay ikaw ang sugilanon sa iya ni Kristo Ang kasaysayan gikan sa upat ka BC hangtod 100 milabay na kasaysayan apan ang istorya sa papasiya niini pa gihapon ang umaabot okay akong gipasabot ang istorya sa papa apan kini gimando gihapon sa susamang han-ay sa mga panghitabo ug unsa ang gusto nakong makita ania sa 508 paganismo ang gihatag sa usa ka relihiyon paagi sa papal ISM usa ka relihiyon nga sama sa Ang Hebreohanong iglesia naghatag sa dalan ngadto sa Kristohanon Ang Iglesia sa ingon niini nga paagi nagpaila ug kami wala gayud nakita kini sa wala pa karon nakita nato kana 1989 ang ikapitong adlaw nga Adventista Laodicean ang pagpangulo gipasa pinaagi sa tukmang dapit Efeso mao ang pag-abut sa kasaysayan adunay sa diha sa pagpamatuod sa duha nga adunay kinahanglan mahimong kausaban sa relihiyon didto busa kini nga katloan ka tuig dinhi kini mao Matagnaong panahon kini gikan 1989 hangtud 9/11 husto okay dinhi ang paghatag gahum nagsugod ang pagwisik sa ulahi nga ulan ug paghatag gahum oo oo ug unya didto ni-adto sa mahimo nga usa ka kamatayon nga usa ka pagkabanhaw usa ka pagsaka unsa ang pagkabanhaw sa kamatayon ug pagsaka kung giunsa kana nga naghulagway sa bautismo pagkabanhaw sa kamatayon ug kon husto ako ang akong aplikasyon sa akong hunahuna kini husto mga igsoon kung ang bunyag usa ka ilhanan ingon nga inspirasyon nagsulti dayon kini mao ang enzyme busa kung kini mahitabo kana ang pagpataas sa Pagtaas sa enzyme okay na karon kung unsa ang atong nahibal-an ug wala ako panahon nga mapahimutang sa dapit apan kung unsa kita nahibal-an nga sa sini nga kasaysayan nakabaton kami sang utod Si Nathan mihikap niini nga iyang gihikap kini karon wala niya kini buhata daghan apan kining mga kasaysayan dinhi sila hingpit okay sa gawas nga elemento niini mga kasaysayan kung naghisgot ka bahin niana Ang simbahan madaugon ang papel sa simbahan madaugon sa tagna sa Biblia kini tanan hingpit apan ang kamatuoran nga gikan sa 1989 ang usa nga sama sa akong kaugalingon nalambigit sa niini ug ako ako moapil uban sa iglesia nga madaugon ug ako dili hingpit nga usa ka lahi istorya adunay duha ka mga istorya nga nagsugod sa dinhi okay apan kini dinhi kini perpekto ang atong indibidwal nga kasinatian mahimo o dili magmahingpit apan adunay usa ka taas nga pagtawag aron dili kita makaabot sa maong marka dili ako nga naglimud sa unsay akong gipunting sa gawas mao nga dili ka makatarungan nga makabahin sa pulong sa kamatuoran gawas kon imong maila ang templo nga kadaugan sa simbahan ug ang templo nga kita isip indibidwal okay aron ang templo sa simbahan ang madaugon nga sugilanon nagapahayag nga ako nagasulti nga sila dinhi mismo sa krus ang pagkabanhaw ang kamatayon ug pagkabanhaw mao na kita nga giatubang karon sa bunyag ug kini dili kini dili bautismo sa usa ka bag-o kahayag okay kini bag-ong kahayag nga walay usa pagduda apan dili kana dili mao ang yawe ang elemento niini ang yawe nga elemento mao kana Gisultihan si Abram nga gikinahanglan nimo ang tanan lalaki gikan sa walo ka adlaw padayon ug pagtuli kanila ug kung kini dili mahitabo sila giputol gikan sa Israel kana lahi kay sa pagpabautismo tungod imong giila ang usa ka bag-ong kahayag ug unsa ako pulong mao ang niini nga mga katawhan dinhi nga kita gikinahanglan nga masabtan nato ang kasaysayan nga kita anaa ug nakasabut sa atong tahas sama sa sulod ug mahimong bahin sa sa sulod nimo kinahanglan nga adunay nga ang senyas okay apan sa akong hunahuna tingali nag-una na ako sa akong kaugalingon ipaabut ko ang akong mga nota okay ako nakabalik na karon ang sumbanan sa Si Kristo dinhi sa mga mubo nga mga sulat anaa sa panid unom ug pito ug kini dinhi ang mga nota anaa sa panid pito nga gibutang ko kini sa lugar gikan sa han-ay karon ako mobalik sa panid lima ug kini dili tanan sa walo ka numero adto sa Genesis 17 12 adunay siyam ka minuto ug siya nga walo ka adlaw ang panuigon Gituli ang langyu sa matag lalaki nga bata ang imong mga kaliwatan nga natawo kaniya balay o gipalit gamit ang salapi o bisan unsa dumuloong nga dili sa imong kaliwatan ko nga nag-ingon nga ang numero nga walo gihisgutan uban sa pagtuli okay si Noe sa ikaduha Pedro 2 Gibati namo ang walo na karon kung dili ko tin-aw ikaduhang Pedro ikaduha nga kapitulo sa Pedro duha ka bersikulo lima ug wala miluwas sa daang kalibutan apan giluwas si Noe ang ikawalo nga tawo usa ka magwawali sa pagkamatarung nga nagdala sa baha ang kalibutan sa dili diosnon okay kung kanus-a siya naghisgot bahin kang Noe siya nagtawag kaniya ang ikawalo nga tawo nga naluwas gikan sa ang lunop apan karon mibalik sa unang Pedro kapitulo tulo ka bersikulo 20 ug 21 nga usahay kita masinugtanon sa makausa ang hataas-nga-pag-antus sa Dios naghulat diha sa mga adlaw ni Noe samtang ang arka usa ka Pag-andam diin diyutay ang walo Ang mga kalag naluwas pinaagi sa tubig nga susama hulagway diin bisan ang bautismo usab karon luwasa kami dili ang pagbutang sa dalan sa hugaw sa unod apan ang tubag sa usa ka maayong tanlag ngadto sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu- Kristo sa ingon niana niini nga mga pakisayran kang Noe kung siya ba lang gitawag ang ikawalo nga tawo o ang ikawalo nga mga tawo ang ilang kasinatian sa pag-adto pinaagi sa mga tubig sa baha Ang bautismo dili makabulag sa numero 8 gikan Ang bautismo labaw pa sa imong mabulag ang numero 8 gikan sa pagtuli ikaw nga nagsunod sa akong lohika dinhi ug sila mausab nga mga termino ug wala kini ang pagbutang sa kahugawan sa unod kinahanglan ba natong isalikway ang ang kahugaw sa atong unod sa dalan nga kita apan dili kana ang giingon niini Ania na kung unsay giingon nga kini nag-ingon nga ang akong mga paningkamot sa pagpugong sa akong unod mao ang hingpit nga imposible gawas kung mas taas ako ang kinaiyahan limpyo basaha kini pag-usab dili kita ang pagsalikway sa hugaw sa unod apan ang tubag sa usa ka maayo konsensya ngadto sa Dios akong mas taas nga kinaiya adunay nga ang usa nga limpyo ug kung ang akong labaw nga kinaiya mao ang limpyo dayon ang Balaang Espiritu nga nagapadayon sa sulod niini ug ang unod anaa sa ilalum Kontrolado apan bahin kana sa bunyag nga gihulagway sa walo ka mga tawo nga miagi sa baha sa Ark okay Pagkabanhaw Mga Taga Roma 6: 3 ug lima ang nasayud ikaw dili ingon kadaghanan kanamo nabunyagan ngadto kang Jesukristo gibunyagan Busa sa iyang kamatayon kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon nga sama maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay ang himaya sa Amahan mao usab kita kinahanglan maglakaw sa kabag-ohan sa kinabuhi kon kita natanom na sa sulod sa susama sa iyang kamatayon kita usab sa dagway sa iyang pagkabanhaw dili niya mabulag ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw dinhi mismo sa Pagkayab moabut usab ug unsa kini mao nga kini mao ang Juan 12 Nagtuo ko kung diin si Nathan Ang eskwelahan sa igpapahulay sa bersikulo 32 sa Juan 12 kini ingon ug kung ako pagabayawon gikan sa yuta uban sa usa ka mata kong ako pagapatindugon gikan sa Ang kalibutan magkuha sa tanan nga mga tawo ngari kanako kini siya miingon nga nagpaila kung unsa ang kamatayon nga siya mamatay ang pagbayaw sa Yuta pagdrowing sa tanan nga mga tawo Kaniya ang tinuud nga tudling nga kita adunay sulod sa sulod kung kita gisulod ngadto sa iyang kamatayon pinaagi sa bunyag misulod sa iyang pagkabanhaw sa Espiritu Santo sama nga punto ug kini anaa human niana ang bandila gibayaw tanan naa sa Levitico 8 bersikulo 3 Pinaagi sa 10 3 nahibal-an nimo ang tanan nga sugilanon walo ka adlaw aron limpyohan ang mga pari apan sa pagkatinuod pila ka mga adlaw nga kini gikuha kay sa niini nga istorya alang sa mga pari pagahinloan mahibalo kamo okay kami sa basaha kini nga imong gibuhat nga wala nimo makita sama sa imong nahibal-an nga ako nahutdan na sa panahon sa ingon Akong gikuha ang panghunahuna nga among nahibal-an usa ka Levitico 8 bersikulo 3 tungod kay kita gitawag kami nga usa ka gingharian sa mga saserdote dili angayan ug ang mga espiritu sa mga propeta nagpasakop sa mga propeta unsa si Moises nag- ingon dinhi sa Levitico dili moadto aron mahimong lahi kay sa unsa si Pedro nga nag-ingon sa bersikulo 3 sa Levitico 8 kini nag-ingon ug tigumon mo ang tibook nga katilingban ug himoa ang pultahan sa tabernakulo sa kongregasyon ug ako usa na nga kinahanglan kong molukso sa unahan sa dinhi ko lang na sa pagsulti ikaw kung unsa kini mao kini ang proseso sa pagputli sa mga pari ug kini nagkinahanglan og 8 ka adlaw nga sorta nakuha nimo ang quizzical nga pagtan-aw sa mga kini dili okay ug moambak sa bersikulo 35 sa kapitulo 8 Busa ang ikaw nagapuyo sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman sa kongregasyon adlaw ug gabii pito mga adlaw nga gipahinungod giputli apan gusto nimo nga ipahayag kini ug ipadayon ang sugo sa Ginoo nga wala nimo buhata dili mamatay dili tungod niana ako nagsugo nga siya ug ang iyang mga anak nga lalake nagbuhat sa tanang mga butang nga gisugo ni Jehova nga gisugo pinaagi sa kamot ni Moises ug niini nahitabo sa adlaw nga ikawalo nga Gitawag ni Moises si Aaron nga iyang mga anak ug ang mga anciano sa Israel ug siya miingon ngadto kanila dad-a ang usa ka batan-ong baka ug kini magpadayon ug ang punto mao ang may mga walo ka adlaw nga Nahinloan apan sa pagkatinuod sila pito mga adlaw nga giputli ug sa ikawalo adlaw nagsugod sila sa pag-alagad isip mga pari ug kung imo ipadayon ang sugilanon kapitulo 10 kamo sa istorya sa sa rebeldeng pari nga ang kalayo miabut gikan sa langit ug molaglag kanila aron ikaw adunay panagbulag didto adunay walo ka adlaw sa Paglimpyo apan sa ikawalo nga adlaw diin sila nagsugod sa ilang buhat sa ang gidaghanon nga walo dili mabulag gikan ang mga pari dili kini mabulag gikan sa circus ug kini dili mabulag gikan bunyag nganong moingon ko nga dili lang tungod kang Noe kung nganong dili nimo mahimo ibulag ang numero nga walo apan atong isulti kay ang pagkabanhaw mas mapig-otong kay sa matarung bunyag nganong kini nga numero walo usa ka simbolo sa pagkabanhaw tungod kay kung mahimo nimo sunda lang kini dinhi kung kanus-a si Kristo nga nabanhaw ikaw mahimong moingon nga siya anaa sa una nga adlaw apan kini ang ikawalo nga adlaw siya nabanhaw sa ikawalo nga adlaw oo ug kanunay natong gitudloan nga naa didto okay ko nga biyaan kini nga anaa kanimo ang mga nota sa tanan nga anaa sa sulod dinhi kini nga mga nota sa panid lima nga among giambitan sa dinhi kaniadto ug among gipaambit kanila ang mga pagtulun-an nga atong gihisgutan numero 81 tungod kay ang numero 81 nagkonektar uban niini human nimo kini mapahimutang unsa ang akong gisulti aron ako makadala niini konklusyon sa usa ka konklusyon dayag nga ako sa panahon oo kini mao nga ako nakasabut alang kanako niana ang apostasiya sa Omega nagsugod sa 2012 sa rason nga ako nagsulti nga kini mao ang una panahon nga adunay rebelyon batok kini nga mensahe nga gikan sa sulod niini mensahe ug kadtong mga tawo nga kaniadto nalambigit niana sa wala pa sila nakuha konektado sa niini nga mensahe nga sila ngadto sa pangpublikong serbisyo ug sila ang ila Ang pabug-at mao ang pag-ebanghelyo sa publiko kamatuoran nga usa sa mga nag-unang mga lider sa kanang grupo sa mga tawo niadtong panahona panahon giusab niya ang iyang titulo sa mga ebanghelista gipadala niya ang iyang mga sulat nga kanunay niyang gipirmahan kini ang mga ebanghelista sa ingon niini sa diha nga ang mensahe migula walay publiko nga pag-ebanghelyo niini ang tanan nga usa ka lisud alang kaniya sa pagdawat sa ang iyang grupo ug sila wala modawat niini ug ang mga protesta sa tinuod naabot sa usa ka bag-ong lebel sila na ug usa ka protesta sa basahon ni Joel apan ako nag-ingon nga kini nagsugod didto sa kasaysayan tungod kay Mao kana ang unang higayon nga nagsugod kami adunay pagrebelde sa taliwala kanato ug Ako nag-ingon nga kadto nga mga kaigsoonan didto nga nagpasiugda sulod nianang panahona sa mga tawo nabawtismohan sa niini nga kalihukan nga ako adunay usa ka ang problema niini tungod kay ako nagtuo nga kini balido nga magpabawtismo kon ikaw pagsabut sa bag-ong kahayag bisan asa ka mao nga niadtong panahona kami kaniadto sa pagbautismo sa mga tawo sa esensya ngadto sa bag-o nga kahayag ug ngadto sa kalihokan nga ako Ang pagsulti nga wala'y gisulti nagsulti kanako nga kana Ang impluwensya naghimo kanato nga magdagan sa unahan sa Ginoo ug kini sayop kon ikaw na mitan-aw sa mga saad sa bunyag yeah adunay usa ka bag-ong kahayag didto apan dili tinuod gayud nga kining tanan gipahimutang dinhi sa mga bulan na ang milabay mao nga kini dili bag-ong kahayag nga atong nadiskubrihan karon aron ang mga panaad dili ang tinuod nga bag-ong kahayag ang matagnaong mensahe tingali ang bag-ong kahayag niini mahimong gitago nga nagdala kanato og kombiksyon ang uban kanato nga nabag-o nabag-o nakuha ko nga ako dawaton kana apan matagnaon akong gisulti nga ang madaugon nga iglesia nalangkit nga ang numero walo ug dili nimo makuha layo gikan sa bisan unsang iglesia nga madaugon sama sa usa ka ensign labing menos usa ka bahin nianang ensign mao kana nga numero walo ug kini ang sirkunsisyon ug ang bautismo ug si Jesus nag-ilustrar sa katapusan gikan sa sinugdanan ug gisugilon kini kaniya sukad sa sinugdan bisan kinsa nga dili makasulod niini Ang matarung pagaputlon gikan sa iyang katawohan kini mahimong mas gamay pa dogmatiko ug hari nga gahum nga nagpalanog sigurado apan kini anaa sa kinatibuk-ang kasabutan ang kahulugan sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo sila misunod sa nating carnero bisan diin siya moadto ug ang agianan ang pagsugod niini masinit ug mas pig-ot mas pig-ot ug mas pig-ot ug ang mga kamatuoran nga sila kinahanglan nga magkalibug uban sa among mga kamatuoran nga giparis ang istorya ni Abraham Abraham gipadayag ang iyang pagtuo pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga wala gayud niya naghunahuna nga siya makakaplag sa iyang kaugalingon sa pagbuhat nga nagpahinumdom kanako ni William Miller nga nag-ingon nga wala gayud kausa sa tanan akong kini usa ka pasabut sa tanan nako alagad isip mensahero sa Ginoo diin Naghunahuna ako nga tawgon ang mga tawo gikan sa ang mga simbahan sa Protestante apan nakaabot siya sa usa ka punto diin siya nakasabut nga kini kinahanglan nahuman ug unsay akong gisulti kabahin niini tawag sa bunyag mao ang gitawag sa Ginoo kanato sa pag-ila nga kita moadto sa usa ka pagkamiyembro sa madaugon nga iglesia ug siya nangayo kanato nga siya nangayo kanato ilhon nga pinaagi sa Rito ni Ang bunyag mag- ampo Amahan namo sa langit nga kita usa ka katawhan nga napukaw nga napalig-on nahingangha sa pagbukas sa imong matagnaong pulong ug kami gihagit pinaagi niini matag karon ug unya apan kini makita nga ikaw karon nagdala mga kamatuoran gikan sa imong matagnaong pulong nga adunay labaw pa sa usa ka personal nga direkta nga aplikasyon sa matag usa kanato nga atong gikinahanglan ang grasya nga makasabut sa imong ang pagtugot nga hinumdoman kana ikaw ang nagdala kanamo sa tanan nga paagi nga ikaw mao ang usa nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit ang imong kahibulongan nga kahayag ug nga kami wala mopili nga ania dinhi apan kita usa ka pinili nga henerasyon nga kinahanglan natong makita sa lahi nga pagtultol nga dili nimo buhaton pagdala bisan unsa alang kanato nga dili alang sa atong makabenepisyo bisan kung kini daw dili ako mangutana nga ikaw naghatag kanamo sa tanan nga pag-ila sa ang grasya sa pagpakigsulti niining mga kamatuoran nga Nagbukas ka karon ug nagpasalamat kami kanimo alang sa panalangin nga imong gihatag kanamo niining adlawa uban sa pisikal ug espirituhanon nga ulan nga imong gibubo nganhi kanato sa ngalan ni Jesus Amen ikaw